Referanslar

 

Kaynaklar:

Aşkun, İnal Cem, Tokat, Bülent. (2010). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon.
Bursa: Ekin Yayınevi.
 
Barutçugil, İsmet. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 
Başaran, İbrahim Ethem. (2008). Örgütsel Davranış, İnsanın üretim Gücü. Ankara: Ekinoks Eğitim Danışmanlık.
 
Başaran, İ.Ethem. (2007). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Ekinoks Yayınları.
Can, H. Akgün, A. Kavuncubaşı,Ş. (1994). Kamu ve Özel Kesimde Personel Yönetimi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 
Can, H., Tuncer,D., Ayhan,D.Y. (1994). Genel İşletmecilik Bilgileri. 3. Baskı. Ankara: Siyasal Kitabevi.
Cüceloğlu, Doğan. (1999). İnsan ve Davranışı (9. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 
Demirel, Özcan. (2010). Eğitim Sözlüğü (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 
Doğan, İsmail. (2008). Sosyoloji, Kavramlar ve Sorunlar (8. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 
Doğan, İsmail. (2004). Toplum ve Eğitim Sorunları Üzerinde Felsefi ve Sosyolojik Tahliller. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 
            Ertürk, Selahattin.(1971). Eğitimde Program Geliştirme.
 
Fişek, Kurthan. (2011). Yönetim (3. baskı). Ankara: Kilit Yayınları.
           
Kuçuradi, İoanna. (2003). İnsan ve Değerleri. 3. Baskı. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.
 
Luecke, Richard. (2010). Bir Ekip Yaratmak. (Çev. Sedat Büyükarslan) 2. Baskı. İstanbul: T. İş Bankası Yayınları.
 
Mayo, J. Anthony ve Nohria. Nitin. (2012). 20. Yüzyılda İş Dünyasına Yön Verenler. İstanbul: T. İş Bankası Yayınları.
 
Richter, Rudolf. (2012). Sosyolojik Paradigmalar. (Çev. N. Doğan). İstanbul: Küre Yayınları.
 
Sabuncuoğlu, Zeyyat. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları.
 
Tan, E. Mine. (1981). Toplumbilime Giriş Temel Kavramlar. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 
Tekin, Halil. (2010). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi.
 
Tekin, Meral. (1996). Yetişkin Eğitiminde Radyo ve Televizyon. Ankara:Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını.
Tezcan, Mahmut. (2005). Sosyolojik Kuramlarda Eğitim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 
Yüksel, Öznur. (2003). İnsan Kaynakları Yönetimi. 3. Baskı. Ankara: Gazi Kitabevi.